Nákupní seznam
Item added Item updated Item removed No more products on stock You entered wrong value.

Žádné produkty v košíku.

Nákupní seznam
Item added Item updated Item removed No more products on stock You entered wrong value.

Žádné produkty v košíku.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Poučení pro spotřebitele - reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího, obchodní společnosti Hana Kotrbová, se sídlem K čáslavkám 216, 503 04 Černožice, IČO: 45913897, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem, přičemž platí, že práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.

2. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám kupujícího. Kupující před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu apod. Nevhodně zvolený typ, nesprávná velikost, šířka, tvar, nemůže být důvodem k pozdější reklamaci, stejně jako poškození obuvi v důsledku zdravotních anomálií (patní výrůstky, vadný došlap, deformace nohou apod.). Téměř každá useň je dobarvována do žádaného odstínu. Při nadměrném pocení nohou nebo provlhnutí může dojít k zabarvení, což nelze uplatnit v rámci reklamace. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodbornou, resp. nesprávnou údržbou zboží, nemůže být důvodem k reklamaci.

Další nezbytnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Nesprávná, resp. nedostatečná, údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. Kupující je povinen se řídit přiloženými letáčky a etiketami, kde je rozepsané složení, údržba, použití, manipulace, event. jiné pokyny pro správné užití věci. Obuv je nutné střídat obzvláště při vlhkém počasí a při obouvání používejte lžíci, abyste zabránili polámání patní části. Obuv je nutné nechat vždy vyschnout při pokojové teplotě, avšak nikdy ne v blízkosti tepelného zdroje (mohlo by dojít k jejímu poškození). Obuv neperte v pračce, ale čistěte kartáčováním za sucha nebo vlhkým hadříkem. Obuv ze surové kůže je nutné ošetřovat pravidelně krémováním, aby bylo zabráněno vysychání a následnému popraskání kůže a byla zachována přirozená elastičnost kůže. Pro impregnaci používejte vhodné impregnační prostředky doporučené výrobcem nebo prodávajícím.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

  • jde-li o nepodstatné porušení kupní smlouvy (typicky jde o vadu odstranitelnou), právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o podstatné porušení kupní smlouvy (typicky jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží), právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.

Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 2 let od převzetí zboží. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží. Prodávající upozorňuje kupujícího, že záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Nelze uplatňovat nároky z vady zboží, o které kupující věděl před koupí, nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující bere na vědomí, že je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout, resp. převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Reklamaci lze uplatnit na kterékoliv provozovně prodávajícího nebo zaslat poštou na adresy: Palackého tř. 41, Brno-Královo Pole, 612 00 nebo tř. Karla IV 867/12, Hradec Králové, 500 02. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Reklamaci zboží zakoupeného na e-shopu lze uplatnit na provozovnách prodávajícího na adresách: Palackého tř. 41, Brno-Královo Pole, 612 00 nebo tř. Karla IV 867/12, Hradec Králové, 500 02.

K reklamovanému zboží je doporučeno doložit:

  • kopii daňového dokladu nebo dodacího listu,
  • záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán (nutné),
  • přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána přepravcem (nutné).

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet den následující po převzetí zboží prodávajícím, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

V případech pozáručních oprav je lhůta stanovena po dohodě se zaměstnancem prodávajícího, který přijímá věc do opravy.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady prodávajícího Hana Kotrbová.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 30 dnů od vypršení reklamační lhůty, bude účtováno skladné ve výši 50,- Kč za započatý den.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. března 2021 a je umístěn na všech provozovnách prodávajícího a na www.obuvbarborka.cz. Prodávající si vyhrazuje právo změny reklamačního řádu.

Hana Kotrbová
Novinky a akce na váš email?
Platební brána ComGate
© 2024 Hana Kotrbová | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram